Přeskočit na obsah

Začátek kolektivního vyjednávání

  • od

Rok se s rokem sešel a opět začalo kolektivní vyjednávání. Do vyjednávání jsme vešli ve shodě se ZO OSZSP. Shodli jsme se na dvou bodech „sick days“ a volno pro rodiče prvňáčků na první školní den.

18.10.2023 jsme se sešli se zaměstnavatelem a naše body mu přednesli, současně jsme si vyslechli návrhy zaměstnavatele a prodiskutovali nutné úpravy FKSP.

Naše návrhy:

Zdravotní volno

Nad rámec zákoníku práce poskytne zaměstnavatel zaměstnancům v pracovním poměru na jejich písemnou žádost placené pracovní volno (sick days) v rozsahu 5 dnů v kalendářním roce z důvodu zdravotní indispozice. Žádost zaměstnanec podává písemně na standardním tiskopisu žádosti o dovolenou na zotavenou, kde místo „dovolené na zotavenou” uvede, že se jedná o „zdravotní volno”. Zdravotní volno lze čerpat pouze v celých dnech, v rozsahu 1–5 dnů dle aktuální potřeby. Toto volno nelze čerpat v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, v době ošetřování člena rodiny a v době čerpání dovolené nebo v době přímo předcházející/navazující na čerpání dovolené příp. náhradního volna. Za poskytnuté volno se zaměstnanci plat nekrátí. Nevyčerpané volno nelze převádět do následujícího kalendářního roku. V případech, kdy není možné předložit písemnou žádost předem, zaměstnanec oznámí čerpání zdravotního volna telefonicky příslušnému vedoucímu zaměstnanci a dodatečně, nejpozději následující pracovní den po ukončení čerpání zdravotního volna doloží písemnou žádostí.

V měsících červenec, srpen a prosinec mohou být z provozních důvodů žádosti předem schvalovány příslušným vedoucím zaměstnancem.

Po dobu čerpání sick days se zaměstnanec musí zdržovat v místě trvalého bydliště. Zaměstnavatel je oprávněn provádět namátkové kontroly.

Sick days se neposkytuje zaměstnancům ve zkušební a výpovědní lhůtě.

Volno pro zaměstnance (rodiče) dětí nastupujících do první třídy

Zaměstnavatel poskytne placené volno všem zaměstnancům, jejichž vyživované dítě nastupuje do první třídy ZŠ a na ten den jim dle plánu směn vychází směna.

Návrh zaměstnavatele:

Návrh nového znění bodu IV.6.4. kolektivní smlouvy.

Zaměstnavatel poskytuje odměnu při životním jubileu, při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod a při pracovním výročí. Nabytí nároku zaměstnance na starobní nebo invalidní důchod třetího stupně prokáže předložením rozhodnutí o přiznání důchodu.

FKSP

V následujícím období nás čekají změny vyplývající z plánovaného „vládního balíčku“, který zatím stále není schválen. Povinný příděl do FKSP bude nově snížen ze 2 % na 1 % z objemu platů a z toho 1/2 musí být určena na penzijní připojištění. Z toho vyplývá, že na ostatní položky zbyde cca pouze 1/3 současného objemu financí.

Modelace čerpání na příští rok nám představil Ing. Doležal. Popsal nám několik modelových tabulek. Tabulky přiložíme na konci článku.( Tabulky na konci článku budou vyvěšeny pouze na odborové nástěnce v RÚ, jedná se o interní záležitost, kterou zatím nelze zveřejňovat na webu.) Jednalo se zejména o výši příspěvku na stravu. Jednohlasně jsme se shodli na ponechání příspěvku na kulturní akce. Chtěli bychom tento bod zachovat s nižším příspěvkem na zaměstnance. Výše příspěvku bude dořešena po definitivním znění legislativy. Shodli jsme se na tom, že jsou tzv. „výročky“ pro zaměstnance také důležité. Je dobré potkávat se s ostatními spoluzaměstnanci mimo pracoviště, poznat je i po lidské stránce, ne jenom té pracovní a ukončit společně konec pracovního roku.

Z minulého jednání

Paní ředitelka nás seznámila s řešením několika bodů, které jsme otevřeli během minulých jednání.

Uzamykatelný prostor pro kola zaměstnanců RÚ.

Zřízení uzamykatelných stání na kola bude zahrnuto v plánu investic pro rok 2024. V současné době byl mezi zaměstnance dán dotazník, kterým zaměstnavatel zjišťuje, v jakém měřítku budou zaměstnanci takovou službu využívat (z důvodu odhadu nutné kapacity).

Navýšení platů sanitářům/sanitářkám v RÚ.

V současné době jsou sanitáři/ sanitářky zařazeni do 4. platové třídy. Přeřazení do 5. platové třídy není možné z důvodu charakteru zařízení RÚ a náplně práce těchto zaměstnanců. Cestou k navýšení platů je posun v platovém stupni. Většina zaměstnanců je zařazena do 4/10 a dojde k zařazení do 4/12. Fyzické navýšení bude u většiny sanitářů/sanitářek 1630,- Kč/ měsíčně. Roční nárůst nákladovosti pro zaměstnavatele: cca 1,2 mil Kč včetně odvodů. Návrh platný od 1.1.2024.

Hospodaření

V současné době máme velmi dobrý hospodářský výsledek a očekáváme i dobrý výsledek ke konci roku 2023. Odměny ve vyšším měřítku za II. pololetí se plánují v listopadu – vyplaceno v prosinci a případně další odměny v prosinci – vyplacené v lednu 2024.

Děkujeme všem zúčastněným za klidné a konstruktivní jednání. Pokračovat budeme začátkem prosince.

A.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *